HOME > 추천도서 > 우수학술도서
   
 
추천도서
우수학술도서

 

 
 도서명  만국공법  출판일  2008. 9. 10
 저자명  김용구  역자명  
 가 격  10,000원  페이지  223

대한민국학술원 2009 우수학술도서 선정되었습니다

 
[앞글] 국가·주권
[뒷글] Lecture Note: Theoretical Survey of One Dimensional Wire Systems